pretraga  
O nama
Štampaj

Statutom Brčko distrikta BiH ( u daljem tekstu: Statut Distrikta), članom 71, stav 1, propisano je da se zakonom osniva Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH ( u daljem tekstu: Pravosudna komisija).

Zakonom o Pravosudnoj komisiji, članom 2, propisano je da je Pravosudna komisija samostalno i od drugih organa vlasti Brčko distrikta BiH nezavisno tijelo koja svoja ovlaštenja obavlja u okviru djelokruga utvrđenog Statutom Distrikta.

Članom 14 Zakona o Pravosudnoj komisiji propisano je da će Pravosudna komisija obavljati sledeće poslove:
- obezbjeđivanje nezavisnog Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva Distrikta, Kancelarije za pravu pomoć i Pravobranilaštva;
- obezbjeđivanje stručnog usavršavanja sudija, tužilaca, pravobranioca, advokata Kancelarije za pravnu pomoć i stručnih saradnika u pravosuđu i Tužilaštvu Distrikta;
- donošenje i sprovođenje etičkog kodeksa zaposlenih u pravosuđu (izuzimajući sudije Osnovnog i Apelacionog suda), zaposlenih u Tužilaštvu Distrikta (izuzimajući tužioce), Pravobranilaštva, Kancelarije za pravnu pomoć   uključujući pokretanje disciplinskog postupka zbog kršenja kodeksa;
- imenovanje i razrješenje pravobranioca i njegovih zamjenika;
- imenovanje i razrješenje direktora Kancelarije za pravnu pomoć i advokata Kancelarije;
- imenovanje i razrješenje stručnih saradnika i pripravnika u Osnovnom i Apelacionom sudu, Tužilaštvu Distrikta, Kancelariji za pravnu pomoć i Pravobranilaštvu;
- pripremu i dostavljanje Skupštini zakona koji se odnose na organizaciju i rad Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva i Kancelarije za pravnu pomoć, kao i na regulisanje rada advokata i notara u Distriktu;
- imenovanje notara i regulisanje rada notara u Distriktu;
- pripremanje i predlaganje Skupštini onog dijela budžeta Distrikta kojim se obezbjeđuju operativni troškovi za rad Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva i Kancelarije za pravnu pomoć i za rad Pravosudne komisije;
- ostvaruje saradnju s ministarstvima pravde i drugim nadležnim institucijama u BiH;
- izbor člana za Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH;
- utvrđuje potreban broj advokata u Kancelariji za pravnu pomoć;
- donosi i daje saglasnost na pravilnike kojima se reguliše rad Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva i Kancelarije za pravnu pomoć i stručne službe Pravosudne komisije;
- donosi pravilnike o uslovima za obavljanje poslova vještačenja i poslova sudskih tumača:
- imenuje i razrješava dužnosti komandira Sudske policije i određuje broj sudskih policajaca;
- objavljuje javni konkurs i vrši izbor za sva upražnjena radna mjesta službenika i namještenika u Osnovnom i Apelacionom sudu, Tužilaštvu Distrikta, Kancelariji za pravnu pomoć i Pravobranilaštvu i stručnoj službi Pravosudne komisije;
- najmanje dva puta godišnje razmatra izvještaj o radu Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva i Kancelarije za pravnu pomoć i Pravosudne komisije, te ih u vidu informacija dostavlja Skupštini ukoliko nije drugačije regulisano posebnim zakonima;
- koordinira projekte koje je pokrenulo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, a koje se odnosi na poboljšanje rada sudova i Tužilaštva i efikasnost upravljanja predmetima;
- unapređuje rad Pravobranilaštva, Kancelarije za pravnu pomoć i stručne službe Pravosudne komisije;
- obavlja i druge poslove utvrđene Ustavom BiH, Statutom Distrikta i zakonima.

Pravosudna komisija ima sjedište u Brčkom, ul. Trg pravde br.10.


Pravosudnu komisiju čini 8 članova  i to:
1. predsjednik Ustavnog suda BiH ili sudija tog suda koga on odredi kao svog zamjenika;
2. predsjednik Apelacionog suda BD BiH;
3. predsjednik Osnovnog suda BD BiH;
4. glavni tužilac Distrikta;
5. direktor Kancelarije za pravnu pomoć Distrikta;
6. pravobranilac Brčko distrikta BiH;
7. dva građana Distrikta.
Pravosudna komisija ima predsjednika i potpredsjedika Komisije koji se biraju iz reda članova Komisije, sa mandatom od četiri godine, a po isteku mandata mogu biti ponovo birani.
Predsjednik predstavlja i zastupa Pravosudnu komisiju, a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga potpredsjednik.


Tehničko-računovodstvene, poslove informacione tehnologije, stručne i administrativne poslove za potrebe pravosuđa obavlja Stručna služba Pravosudne komisije.


Pravosudna komisija ima sekretara koji obavlja pravne, stručne i administrativne poslove iz nadležnosti Pravosudne komisije, priprema sjednice, vodi zapisnike i obavlja sve druge poslove propisane podzakonskim aktima. Sekretar je odgovoran za rad službenika i namještenika u Stručnoj službi, a za svoj rad odgovoran je Pravosudnoj komisiji i predsjedniku  Pravosudne komisije. U izvršavanju poslova sekretaru pomaže portparol i zamjenjuje ga u njegovom odsustvu.


Zaposleni u Pravosudnoj komisiji dužni su da u obavljanju svojih dužnosti postupaju dostojanstveno, pošteno, nepristrasno i objektivno i da čuvaju ugled Komisije.