pretraga  
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH
Štampaj

Broj: SuPK-1607/17

Brčko, 22.09.2017. godine

 

 

 

                        Na osnovu člana 14. stav (1) tačke f) i g)   Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 19/07, 20/07 i 2/08), člana 30. Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 36/07, 2/08 i 6/13)  i člana 14. Pravilnika o zapošljavanju u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 46/10), dana 22.09.2017. godine, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, raspisuje

 

 

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

 U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH

 

 

  1. Stručni saradnik u Pravosudnoj komisiji BD BiH

(na neodređeno vrijeme) ..............................................................      1 (jedan) izvršilac

  1. Sudijski pripravnik u Apelacionom sudu BD BiH

(na određeno vrijeme do sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita,

 a najduže 2 (dvije) godine)...........................................................     1 (jedan) izvršilac

  1. Sekretarica predsjednika Pravosudne komisije (asistent) u Pravosudnoj komisiji BD BiH

(na neodređeno vrijeme) ..............................................................      1 (jedan izvršilac)

  1. Operater-asistent u Pravobranilaštvu BD BiH

(na neodređeno vrijeme)..............................................................       1 (jedan) izvršilac

  1. Kurir-vozač-domar u Kancelariji za pravnu pomoć BD BiH

(na neodređeno vrijeme) .............................................................       1 (jedan) izvršilac

 

                       Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:

 

a)      da je državljanin BiH;

b)      da je punoljetan;

c)      da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta;

d)     da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

e)      da se na to lice ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH;

f)       da u posljednje 3 (tri) godine počev od dana objavljivanja konkursa ili oglasa za popunjavanje upražnjene pozicije nije otpušteno iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.  

 

 

 

                  Kandidat pored opštih uslova mora ispunjavati posebne uslove:

 

(1) Za stručnog saradnika u Pravosudnoj komisiji BD BiH

(platni razred VIII)

 

-          VSS – završen pravni fakultet

-          položen pravosudni ispit

-          osposobljen/a za korištenje informatičkom tehnologijom

 

(2)  Za sudijskog pripravnika u Apelacionom sudu BD BiH

(platni razred VII)

 

-          završen pravni fakultet

 

 

(3) Za sekretaricu predsjednika Pravosudne komisije (asistenta) u Pravosudnoj komisiji BD BiH

(platni razred V)

 

-          završena srednja škola IV stepen stručne spreme

-          poznavanje rada na računaru

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima

-          položen ispit za rad u organima uprave

 

(4) Za operatera-asistenta u Pravobranilaštvu BD BiH

(platni zared V)

 

-          SSS – administrativno usmjerenje ili položen ispit za daktilografa I-A ili I-B kategorije

-          položen ispit za rad u organima uprave

 

 

(5) Za kurira-vozača-domara u Kancelariji za pravnu pomoć BD BiH

(platni razred IV)

 

-          srednja stručna sprema – IV stepen, KV vozač motornih vozila

-          sposobnost za rad bez direktnog nadzora

-          poznavanje profesionalnog načina vožnje, saobraćajnih propisa i osnovnog poznavanja mehanike vozila

-          položen vozački ispit „B“ kategorije bez prekršaja u saobraćaju

-          sposobnost izvršavanja raznih popravki

-          radno iskustvo – 5 godina ili 3 godine na poslovima vozača ili sličnim poslovima i zadacima

-          položen ispit za rad u organima uprave

                        

                   

            Formulari za prijavljivanje na ovaj konkurs mogu se podići u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Trg pravde broj 10 i na sajtu Pravosudne komisije (Bosanski), (Srpski) i (Hrvatski). Za poziciju pod rednim brojem 2 koristiti sledeće formulare (Bosanski), (Srpski), (Hrvatski).
 

               

             Za tačnost podataka navedenih u prijavi odgovorni su kandidati.

 

            Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom konkursu utvrđuje termin intervjua, na koji se pozivaju samo oni kandidati čije su prijave označene kao potpune. Potrebno je da u svojoj prijavi navedete kontakt telefon na koji Vas možemo pozvati na razgovor. Nepotpune prijave, kao i one predate nakon 16,00 časova, posljednjeg dana roka za prijavu, neće biti uzete u razmatranje.

 

            Izabrani kandidati su dužni u roku od 3 dana od dana obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Komisiji za izbor svu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom se dokazuje  ispunjavanje opštih i posebnih uslova koji se traže za radno mjesto na koje su izabrani. Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine, potrebno je dostaviti dokaz o nostrifikaciji.

 

            Svi akti o imenovanju donose se, odnosno ugovori o radu na neodređeno vrijeme zaključuju se uz obavezu probnog rada na period od 6 mjeseci.

 

         Prijave na konkurs podnose se od  28.09.2017. g. do 12.10.2017. godine.

 

Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

PRAVOSUDNA KOMISIJA BRČKO DISTRIKTA BIH,

76100 BRČKO, Trg pravde broj 10.

 

 

 

                                                                                           Predsjednik

                                                                                    Pravosudne komisije

 

                                                                                           Safet Pizović