pretraga  
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH OD 05.02.2018. GODINE
Štampaj

Broj: SuPK-197/18
Brčko, 05.02.2018. godine

Na osnovu člana 14. stav (1) tačke f) i g) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br.:19/07, 20/07 i 2/08), člana 30. Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br: 36/07, 2/08 i 6/13) i člana 14. Pravilnika o zapošljavanju u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 46/10), dana 05.02.2018. godine, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH

 

1. Stručni saradnik u Apelacionom sudu BD BiH
(na neodređeno vrijeme).................................................................1 (jedan) izvršilac
2. Stručni saradnik u Osnovnom sudu BD BiH
(na neodređeno vrijeme).................................................................1 (jedan) izvršilac
3. Tehničar za informacione tehnologije u IT Službi Pravosudne komisije BD BiH
(na neodređeno vrijeme).................................................................1 (jedan) izvršilac
4. Pripravnik u Pravobranilaštvu BD BiH
(na određeno vrijeme do sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita)
...........................................................................................................1 (jedan) izvšilac

                   Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:

a) da je državljanin BiH;
b) da je punoljetan;
c) da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta;
d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
e) da se na to lice ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH;
f) da u posljednje 3 (tri) godine počev od dana objavljivanja konkursa ili oglasa za popunjavanje upražnjene pozicije nije otpušteno iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.  

                  Kandidat pored opštih uslova mora ispunjavati posebne uslove:

(1) Za stručnog saradnika u Apelacionom sudu BD BiH
(platni razred VIII)

- diplomirani pravnik
- položen pravosudni ispit.

(2) Za stručnog saradnika u Osnovnom sudu BD BiH
(platni razred VIII)

- diplomirani pravnik
- položen pravosudni ispit.

(3) Za tehničara za informacione tehnologije u IT Službi Pravosudne komisije BD BiH
(platni razred V)

    -    srednja stručna sprema, IV stepen informatičkog ili elektrotehničkog smjera,
    -    najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima eksploatacije računarskih sistema, računarskih mreža i audio-video sistema.

(4) Za pripravnika u Pravobranilaštvu BD BiH
     (platni razred VII)

- završen Pravni fakultet.
                                           
            Formulari za prijavljivanje na ovaj konkurs mogu se podići u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Trg pravde broj 10 i na sajtu Pravosudne komisije
Za pozicije pod rednim brojvima 1, 2 i 3 koristiti formulare (Bosanski),(Srpski), (Hrvatski )
a pozicije pod rednim brojem 4 koristiti formulate (Bosanki), (Srpski) i (Hrvatski)
               
             Za tačnost podataka navedenih u prijavi odgovorni su kandidati.

 Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom konkursu utvrđuje termin intervjua, na koji se pozivaju samo oni kandidati čije su prijave označene kao potpune. Potrebno je da u svojoj prijavi navedete kontakt telefon na koji Vas možemo pozvati na razgovor. Nepotpune prijave, kao i one predate nakon 16,00 časova, posljednjeg dana roka za prijavu, neće biti uzete u razmatranje.

           Izabrani kandidati su dužni u roku od 3 dana od dana obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Komisiji za izbor svu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom se dokazuje  ispunjavanje opštih i posebnih uslova koji se traže za radno mjesto na koje su izabrani. Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine, potrebno je dostaviti dokaz o nostrifikaciji.

 Svi akti o imenovanju donose se, odnosno ugovori o radu na neodređeno vrijeme zaključuju se uz obavezu probnog rada na period od 6 mjeseci.

Prijave na konkurs podnose se od  07.02.2018. g. do 21.02.2018. godine.

 

 

Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:
PRAVOSUDNA KOMISIJA BRČKO DISTRIKTA BIH,
76100 BRČKO, Trg pravde broj 10.

Predsjednik      
Pravosudne komisije

Safet Pizović