pretraga  
JAVNI POZIV
Štampaj

Broj: SuPK-198/18
Brčko, 05.02.2018. godine                                                                                

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 14. stav 1. tačka u) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 19/07, 20/07 i 2/08) i članova 10.-13. Pravilnika o vrsti i uslovima rada za opšte dobro na slobodi («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 4/12), dana  05.02.2018. godine, objavljuje

J A V N I   P O Z I V
POSLODAVCIMA ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA
ZA RAD ZA OPŠTE DOBRO NA SLOBODI
U BRČKO DISTRIKTU BiH

I


Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava zainteresovanih poslodavaca za zaključenje ugovora za rad za opšte dobro na slobodi u Brčko distriktu BiH.

Pravo učešća

Rad za opšte dobro na slobodi, može se obavljati u organima Brčko distrikta BiH, državnim organima, ustanovama i drugim pravnim licima (u daljem tekstu: poslodavac), koje obavljaju djelatnost u okviru koje se može ostvariti opšta svrha kažnjavanja izvršavanja krivično-pravnih sankcija i posebna svrha izvršenja rada za opšte dobro na slobodi.

Djelatnost poslodavca

Djelatnost poslodavca treba biti humanitarna, ekološka, komunalna, uslužna, kao i svaka druga djelatnost za koju Pravosudna komisija  smatra da se istom može postići opšta svrha izvršavanja, kao i posebna svrha izvršavanja navedene krivične sankcije.

Poslovi poslodavca

Poslovi na kojima se obavlja rad za opšte dobro na slobodi u državnim organima mogu biti:

• administrativno-tehnički,
• operativno-tehnički i
• pomoćni poslovi.

 

 

Poslovi na kojima se obavlja rad za opšte dobro  na slobodi u ustanovama mogu biti:

• pomoćni i administrativno-tehnički poslovi u javnim ustanovama čiji je osnivač Vijeće
ministara BiH, Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko distrikt BiH, Kantoni Federacije BiH ili u ustanovama u kojima su navedeni organi povjerili javna ovlaštenja, opštine, kao i u drugim ustanovama u oblasti fizičke kulture, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite i socijalne sigurnosti.

Poslovi na kojima se obavlja rad za opšte dobro na slobodi u drugim pravnim licima mogu biti:

• poslovi nekvalifikovanog do visokokvalifikovanog radnika, odnosno pomoćni i administrativno-tehnički poslovi u javnim preduzećima, odnosno pomoćni i administrativni poslovi  u javnim preduzećima čiji su osnivači Vijeće ministara BiH, Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko distrikt BiH, Kantoni Federacije BiH, preduzećima, firmama, kao i drugim pravnim licima ili udruženjima.

II

Zainteresovani poslodavci, popunjene prijave, uz odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova  traženih javnim pozivom (npr. izvod iz nadležnog registra), mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:

PRAVOSUDNA KOMISIJA
BRČKO DISTRIKTA BiH
76100
Trg pravde br. 10

Prijave na javni poziv podnose se od  07.02.2018. godine do 21.02.2018. godine.


Nepotpune prijave, kao i one predate nakon 16,00 časova, posljednjeg dana roka za prijavu, neće biti uzete u razmatranje.


III

Po zaključenju javnog poziva, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, zaključit će ugovor sa organima Brčko distrikta BiH, državnim organima, ustanovama i drugim pravnim licima (poslodavac) koji obavljaju djelatnost u okviru koje se može ostvariti opšta svrha kažnjavanja  izvršavanja krivično-pravnih sankcija i posebna svrha izvršenja rada za opšte dobro na slobodi.
                                                                                                                           Predsjednik
                                                                                                                   Pravosudne komisije

                                                                                                                          Safet Pizović