pretraga  
Apelacioni sud donio presudu u predmetu protiv Mirsada Ahmetbašić optuženog za ratni zločin
Štampaj

Broj: SuPK-244/18
Brčko, 12.02.2018. godine

 

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Apelacioni sud donio presudu u predmetu protiv Mirsada Ahmetbašić optuženog za ratni zločin

 

 

Presudom Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, dana 18. maja 2017. godine, optuženi Mirsad Ahmetbašić zv. „Žućo“, oglašen je krivim da je radnjama bliže opisanim u tačkama  od 1. do 3. izreke presude počinio krivično djelo -Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika- iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci. U izrečenu kaznu zatvora optuženom se uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru od 23.11. do 29.12.2015. godine.

Istom presudom, optuženi je oslobođen od optužbe da je radnjama opisanim pod stavom I, tačke od 1. do 6. te tačke 8 i 9. izreke presude počinio krivično djelo - Ratni zločin protiv civilnog stanovništva- iz člana 142. u vezi sa članom 22. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ, a radnjama opisanim pod stavom I, tačke 7, 10 i 11, pod stavom II, tačka 1. i pod  stavom III, tačka 1. izreke presude, počinio krivično djelo - Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika - iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ.

Stavom IV izreke presude, sud je optuženog oslobodio od dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka, a stavom V izreke, oštećeni su sa imovinsko pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

Protiv navedene presude žalbu su u zakonskom roku izjavili branioci optuženog i Tužilaštvo Brčko distrikta BiH.

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, održao je javnu sjednicu krivičnog vijeća i donio presudu kojom je potvrdio presudu Osnovnog suda Brčko distrikta BiH u oslobađajućem dijelu, kojim se optuženi Mirsad Ahmetbašić  zv. „Žućo“ oslobađa od optužbe da je radnjama opisanim pod stavom I, tačke 1. do 6. te 8 i 9. izreke presude, počinio krivično djelo  -Ratni zločin protiv civilnog stanovništva- iz člana 142., u vezi sa članom 22. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ, a radnjama opisanim pod stavom I, tačke 7, 10 i  11, pod stavom II, tačka 1, te pod stavom III, tačka 1. izreke presude, počinio krivično djelo -Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika- iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ, te su ostale neizmijenjene odluke iz presude o troškovima krivičnog postupka i imovinsko pravnom zahtjevu.

Istom presudom, Apelacioni sud je uvažavajući žalbe branilaca optuženog, ukinuo presudu Osnovnog suda Brčko dsitrikta BiH u dijelu u kojem je optuženi oglašen krivim da je radnjama opisanim pod tačkama 1, 2 i 3. osuđujućeg dijela presude počinio krivično djelo - Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika- iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, te određeno da se u izrečenu kaznu zatvora optuženom ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru od 23.11. do 29.12.2015. godine, i predmet radi rješavanja u ukinutom dijelu presude vratio Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH na ponovno suđenje.

 

 

Portparol        
Pravosudne komisije

Jelena Lakić