pretraga  
U Brčkom održan seminar za sudije na temu „Pravo na obrazloženu sudsku odluku u praksi redovnih sudova u BiH iz građanske oblasti"
Štampaj

Broj: SuPK-762/18
Brčko, 14.05.2018. godine


U Brčkom održan seminar za sudije na temu „Pravo na obrazloženu sudsku odluku u praksi redovnih sudova u BiH iz građanske oblasti“


Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske organizovala je seminar za sudije pod nazivom „Pravo na obrazloženu sudsku odluku u praksi redovnih sudova u BiH iz građanske oblasti“. Seminar je održan dana 11.05.2018. godine u hotelu „Jelena“ u Brčkom, a na njemu je učestvovao 56 sudija iz Brčko distrikta BiH, Federacije BiH i Republike Srpske.

Održavanje navedenog seminara inicirano je nakon održavanja konferencije „Pravosudni forum“ dana 06-07.11.2017. godine u Sarajevu, na kojoj je usvojeno osamnaest preporuka koje se tiču prava na obrazloženu sudsku odluku kao segmenta prava na pravično suđenje, od kojih je jedna i ta da je pravo na obrazloženu sudsku odluku neodvojivo od prava na pravično suđenje koje garantuje član II/3.e) Ustava BiH i član 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U uvodnoj sesiji učesnike su pozdravili: g. Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, gđa Slađana Marić, načelnica za stručno usavršavanje Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i g. Vuk Lučić, sekretar Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, koji je ujedno bio i moderator seminara.

Edukatori seminara su bili: gđa Staka Gojković, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske i gđa Dragana Tešić, sudija Apelacionog suda Brčko distrikta BiH. Na seminaru se govorilo o pravu na obrazloženu sudsku odluku kao elementu prava na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te pravu na obrazloženu sudsku odluku u praksi redovnih sudova u BiH, sa posebnim osvrtom na praksu sudova u Brčko distriktu BiH, što je učesnike podstaklo na aktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja, te možemo istaći da je seminar bio veoma uspješan i kao takav visoko ocijenjen od strane učesnika.

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
                                          
Jelena Lakić