pretraga  
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH OD 26.10.2018. GODINE
Štampaj


Broj: SuPK-1531/18
Brčko, 26.10.2018. godine

 Na osnovu člana 14. stav (1) tačke e) i g) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 19/07, 20/07 i 20/08), članova 27., 29. i 30. Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 36/07, 2/08 i 6/13) i člana 14. Pravilnika o zapošljavanju u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 46/10), na 199. redovnoj sjednici održanoj dana 26.10.2018. godine, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
 U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH


1. Direktor Kancelarije za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH
     (na određeno vrijeme - mandat od četiri godine) ......................... 1 (jedan) izvršilac

2. Sekretar Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH
     (na određeno vrijeme - mandat od četiri godine) ......................... 1 (jedan) izvršilac

3. Operater-asistent u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH
(na neodređeno vrijeme) ............................................................... 1 (jedan) izvršilac

Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:

a) da je državljanin BiH;
b) da je punoljetan;
c) da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta;
d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
e) da se na to lice ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH;
f) da u posljednje 3 (tri) godine počev od dana objavljivanja konkursa ili oglasa za popunjavanje upražnjene pozicije nije otpušteno iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.  


Kandidat pored opštih uslova mora ispunjavati posebne uslove:

 (1) Za direktora Kancelarije za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH (platni razred X)

- visoka stručna sprema – diplomirani pravnik,

- položen pravosudni ispit,

- radno iskustvo – 5 godina iskustva u radu sudije, tužioca ili advokata.

Saglasno članu 37. Zakona o Kancelariji za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 19/07), direktor je jedan od advokata imenovanih u Kancelariji, koji ima dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti bitne za rad iste.

(2) Za sekretara Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH (platni razred IX)

- visoka stručna sprema – diplomirani pravnik,

- položen pravosudni ispit,

- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita,

- poznavanje zakonske regulative Brčko distrikta BiH, entiteta i BiH.

 (3) Za operater-asistenta u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH (platni razred V)

- završena srednja škola – IV stepen stručne spreme,

- poznavanje rada na računaru,

- najmanje 1(jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima.
                  
Formulari za prijavljivanje na ovaj konkurs mogu se podići u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Trg pravde broj 10 i na sajtu Pravosudne komisije (Bosanski),(Srpski), (Hrvatski ).

           
Za tačnost podataka navedenih u prijavi odgovorni su kandidati.

Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom konkursu utvrđuje termin intervjua, na koji se pozivaju samo oni kandidati čije su prijave označene kao potpune. Potrebno je da u svojoj prijavi navedete kontakt telefon na koji Vas možemo pozvati na razgovor. Nepotpune prijave, kao i one predate nakon 16,00 časova, posljednjeg dana roka za prijavu, neće biti uzete u razmatranje.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 3 dana od dana obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Komisiji za izbor svu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova koji se traže za radno mjesto na koje su izabrani. Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine, potrebno je dostaviti dokaz o nostrifikaciji.

Svi akti o imenovanju donose se, odnosno ugovori o radu na neodređeno vrijeme zaključuju se uz obavezu probnog rada na period od 6 mjeseci.

         Prijave na konkurs podnose se od  03.11.2018. g. do 19.11.2018. godine.

Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:
PRAVOSUDNA KOMISIJA BRČKO DISTRIKTA BIH,
76100 BRČKO, Trg pravde broj 10.

                     
                    Predsjednik
               Pravosudne komisije

                    Safet Pizović