pretraga  
KONKURS za izbor notarskog pomoćnika
Štampaj

Broj: SuPK-1435/18
Brčko, 26.10.2018. godine

Na osnovu članova 18. i 19. Zakona o notarima Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 09/03, 17/06), Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH na 199. redovnoj sjednici održanoj dana 26.10.2018. godine, raspisuje

KONKURS
za izbor notarskog pomoćnika

1. Notarski pomoćnik u kancelariji notara Miodraga Pajića sa sjedištem u Brčko distriktu BiH ................................................... broj notarskih pomoćnika:  1 (jedan)

Za notarskog pomoćnika može biti imenovano samo lice koje kumulativno ispunjava slijedeće
uslove:

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. Da ima punu poslovnu sposobnost i ispunjava opšte zdravstvene uslove za službenike organa uprave,
3. Da je diplomiralo na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini, ili prije 06.04.1992. godine, na pravnom fakultetu u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je diploma stečena na pravnom fakultetu u nekoj drugoj državi, ovaj uslov se smatra ispunjenim nakon nostrifikacije diplome od nadležnog organa,
4. Da je položilo pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini, ili prije 06. 04.1992. godine, u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je pravosudni ispit položen u nekoj drugoj državi, ovaj uslov se smatra ispunjenim nakon priznavanja tog ispita od nadležnog organa,
5. Da nije osuđivano za krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, službene ili druge dužnosti, ili za drugo krivično djelo izvršeno s umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ i
6. Da nije član političke partije.
           
               Za notarskog pomoćnika mogu biti primljena samo lica koja su svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojna ugleda djelatnosti notara. Izbor između više kandidata vrši se primjenom kriterija koji se odnosi na lične i stručne kvalitete  svakog kandidata, pri čemu se naručito uzimaju u obzir rezultati postignuti za vrijeme studija na Pravnom fakultetu.

               Pravosudna komisija će, u roku od 15 dana, nakon isteka roka za podnošenje prijava za konkurs, dostaviti nadležnoj notarskoj komori listu kandidata koji ispunjavaju uslove navedene u konkursu.

 Nadležna notarska komora u roku od 30 dana nakon predočavanja liste kandidata donosi rješenje o izboru kandidata za notarskog pomoćnika.

 Kandidati koji ne budu izabrani za notarskog pomoćnika dobijaju pismeno obavještenje koje sadrži razloge zbog kojih nisu izabrani, kao i podatke o kandidatu koji je izabran za notarskog pomoćnika.

 Protiv rješenja o izboru notarskog pomoćnika može se u roku od osam dana od dana nakon prijema rješenja, odnosno obavještenja uložiti prigovor Pravosudnoj komisiji. Prigovor protiv rješenja o izboru kandidata za notarskog pomoćnika odlaže izvršenje rješenja o izboru notarskog pomoćnika.

 Pravosudna komisija dužna je odlučiti o prigovoru u roku od 30 dana od dana prijema prigovora. Rješenje kojim je odlučeno o prigovoru je konačno.

 Protiv rješenja kojim je odlučeno o prigovoru, kandidat ima pravo na zaštitu svojih prava pred nadležnim sudom, odnosno pred drugim nadležnim organima, u skladu sa zakonom, u roku od 30 dana od dana prijema konačnog rješenja.

Kandidati su uz prijavu na konkurs, dužni priložiti original ili ovjerene fotokopije dokumenata, kako slijedi:

1. Prijava na konkurs sa adresom, kontakt telefonom i biografijom,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci),
4. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci),
5. Diplomu o završenom pravnom fakultetu,
6. Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
7. Uvjerenje od nadležne institucije da nije osuđivano za krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, službene ili druge dužnosti, ili za drugo krivično djelo izvršeno s umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ (ne starije od 6 mjeseci),
8. Ovjerena izjava da nije član neke političke partije,
9. Uvjerenje o prosjeku ocjena na pravnom fakultetu.

            Dokaz pod rednim brojem 4. kandidat je obavezan dostaviti, ukoliko bude izabran za notarskog pomoćnika.

            Konkurs za izbor notarskog pomoćnika, objavit će se u najmanje jednom dnevnom listu i u ,,Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

            Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od posljednjeg objavljivanja konkursa u gore navedenim glasilima.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:

PRAVOSUDNA KOMISIJA BRČKO DISTRIKTA BIH,
76100 BRČKO, Trg pravde broj 10.

Nepotpune prijave, kao i one predate nakon 16,00 časova, posljednjeg dana roka za prijavu, neće biti uzete u razmatranje.


                      Predsjednik                     
            Pravosudne komisije              
          Safet Pizović
                   

 

NAPOMENA: Konkurs je objavljen u dva dnevna lista - ,,Dnevni avaz“ i ,,Glas srpske“ , te u ,,Službenom glasniku Brčko distrikta BiH, broj: 50/18“ dana 16.11.2018. godine. Rok za podnošenje prijava na konkurs od 30 dana teče od 17.11.2018. godine do 17.12.2018. godine.