pretraga  
Obavještenje o stupanju na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH
Štampaj

 

Obavještenje  o stupanju na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH

 

Na osnovu odredbe člana 14. stava (1) tačke o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 19/07, 20/07 i 02/08), Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 210. redovnoj sjednici održanoj dana 19.11.2019. godine donijela je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH (u daljem tekstu: Pravilnik). Navedeni pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj: 33/19 dana 23.12.2019. godine i stupio na snagu dana 31.12.2019. godine.

 

Shodno odredbama usvojenog Pravilnika, za tumača može biti imenovano fizičko lice koje, pored ostalih obaveznih uslova za imenovanje za sudskog tumača, ima visoku stručnu spremu, odnosno završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, a izuzetno fizičko lice koje ima srednju stručnu spremu ili višu stručnu spremu, odnosno završen prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, ukoliko pored ispunjavanja svih ostalih uslova za imenovanje za sudskog tumača, za određen jezik nema više od jednog postavljenog tumača upisanog u Imenik sudskih tumača iz određenog jezika, te u oba slučaja potvrdu o položenom testu stručnog znanja pred pred stručnom Komisijom pri Federalnom ministarstvu pravde ili Ministarstvu pravde Republike Srpske.

Takođe, prema odredbama usvojenog Pravilnika, sudski tumači, koji su imenovani i upisani na listu po odredbama do sada važećih propisa, dužni su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika (31.12.2019. godine pa do 31.12.2020. godine), Stručnoj službi dostaviti dokaz o položenom testu stručnog znanja pred stručnom Komisijom pri Federalnom ministarstvu pravde ili Ministarstvu pravde Republike Srpske, u suprotnom će biti razrješeni dužnosti sudskog tumača.

Izuzetak od navedenog, su sudski tumači – fizička lica kojima period imenovanja ističe u periodu do godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. (npr. 01.06.2020. godine).

 

Uvažavajući odredbe usvojenog Pravilnika, Stručna služba će postupati na sljedeći način:

Ø  Zainteresovana lica koja su podnjela zahtjeve za imenovanje, odnosno ponovno imenovanje u toku 2019. godine, a po kojima nije odlučivano (zahtjevi podneseni u toku obustave postupka imenovanja), biće pozvani da u roku od 1 godinu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika (31.12.2019. godine pa do 31.12.2020. godine), Stručnoj službi dostave dokaz o položenom testu stručnog znanja pred stručnom Komisijom pri Federalnom ministarstvu pravde ili Ministarstvu pravde Republike Srpske, u suprotnom neće biti imenovana za stalnog sudskog tumača;

Ø  Zainteresovana lica koja svoje zahtjeve za imenovanje podnesu nakon stupanja na snagu Pravilnika (nakon 31.12.2020. godine), uz zahtjev i ostalu obaveznu dokumentaciju, dužna su dostaviti i dokaz o položenom testu stručnog znanja pred stručnom Komisijom pri Federalnom ministarstvu pravde ili Ministarstvu pravde Republike Srpske, u suprotnom njihova dokumentacija za imenovanje za sudskog tumača neće biti potpuna.

 

O obavezama proizašlim iz novog Pravilnika, sudski tumači  i zainteresovana lica bit će obaviješteni i pismenim putem.