pretraga  
Obavještenje o stupanju na snagu Pravilnika o stalnim sudskim vještacima u Brčko distriktu BiH
Štampaj

Na osnovu odredbe člana 14. stava (1) tačke o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 19/07, 20/07 i 02/08), Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 213. redovnoj sjednici održanoj dana 06.03.2020. godine donijela je Pravilnik stalnim sudskim vještacima u Brčko distriktu BiH. Navedeni pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj: 15/20 dana 24.04.2020. godine i stupio na snagu dana 02.05.2020. godine i možete ga preuzeti na stranici Pravosudne komisije, u rubrici – Sudski vještaci i tumači.