pretraga  
O D L U K A o poništenju konkursa za izbor notara u Brčko distriktu BiH
Štampaj

Broj: SuPK-01-1578/20

Brčko, 21.12.2020. godine                                                                                  

 

 

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, na osnovu odredbe člana 14. stav (1) tačka i) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br.:19/07, 20/07 i 02/08) i odredbi članova 7. i 8. Zakona o notarima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br.:09/03 i 17/06), na 220. redovnoj sjednici održanoj dana 21.12.2020. godine, donijela je slijedeću

 

 

                                                       O D L U K U

              o poništenju konkursa za izbor notara u Brčko distriktu BiH

 

 

                                                                 I

 

Poništava se konkurs za izbor notara sa službenim sjedištem u Brčko distriktu BiH, 1 (jedan) izvršilac, broj: SuPK-01-770/20 od 22.06.2020. godine, objavljen u dnevnim novinama „Avaz“ i „Glas Srpske“ dana 03.07.2020. godine, „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“, br. 26/20 od 13.07.2020. godine i web stranici Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

 

 

                                                               II

 

Konkurs iz tačke I ove odluke se poništava zbog proteka zakonskog roka od 30 (trideset) dana za izbor kandidata.

 

 

                                                              III

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u dva dnevna lista iz entiteta u BiH, „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ i na web stranici Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

 

PREDSJEDNIK          

PRAVOSUDNE KOMISIJE

 

Safet Pizović