pretraga  
OBAVJEŠTENJE O KONSULTACIJAMA U POSTUPKU IZRADE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH
Štampaj

Broj: SuPK-00-467/21

Brčko, 07.05.2021. godine

 

 

OBAVJEŠTENJE O KONSULTACIJAMA U POSTUPKU IZRADE PRAVILNIKA KOJI PROIZILAZE IZ ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BIH

 

            U postupku izrade propisa iz svoje nadležnosti, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH utvrdila je nacrte pravilnika koji proizilaze iz novog Zakona o Sudskoj policiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 03/21), koji se trenutno nalaze u fazi postupka konsultacija.

            Stoga vas, shodno odredbi člana 9. Odluke o proceduri izrade propisa iz nadležnosti Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 49/14), pozivamo da sve vaše komentare, prijedloge i sugestije na nacrte utvrđenih pravilnika dostavite Stručnoj službi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

            To možete učiniti do 19.05.2021. godine, putem dopisa sa pozivom na broj predmeta SuPK-00-467/21 ili putem mail-a: d.djurovic@pkbd.ba, dok tekst utvrđenih nacrta pravilnika možete pronaći u linku ispod:

           

1. Nacrt Kodeksa ponašanja službenika Sudske policije Brčko distrikta BiH;

2. Nacrt Pravilnika o činovima i unapređenju u Sudskoj policiji Brčko distrikta BiH;

3. Nacrt Pravilnika o uniformi i službenim oznakama Sudske policije Brčko distrikta BiH;

4. Nacrt Pravilnika o službenim iskaznicama i značkama Sudske policije Brčko distrikta BiH;

5. Nacrt Pravilnika o izvršavanju poslova iz nadležnosti Sudske policije Brčko distrikta BiH;

6. Nacrt Pravilnika o pohvalama, priznanjima i nagradama u Sudskoj policiji Brčko distrikta BiH;

7. Nacrt Pravilnika o oružju, municiji i opremi Sudske policije Brčko distrikta BiH;

8. Nacrt Pravilnika o prekobrojnosti službenika Sudske policije Brčko distrikta BiH;

9. Nacrt Pravilnika o testiranju prilikom zapošljavanja u Sudskoj policiji Brčko distrikta BiH;

10. Nacrt Pravilnika o testiranju za godišnje ocjenjivanje službenika Sudske policije Brčko distrikta BiH;

11. Nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sudske policije Brčko distrikta BiH;

12. Nacrt Pravilnika o upotrebi sredstava prinude Sudske policije Brčko distrikta BiH;

13. Pravilnik o utvrđivanju posebne zdravstvene sposobnosti službenika Sudske policije Brčko distrikta BiH.