pretraga  
Обавјештење о ступању на снагу Правилника о измјенама и допунама правилника о условима, начину и поступку уписа на листу сталних судских тумача у Брчко дистрикту БиХ
Štampaj

 

Обавјештење  о ступању на снагу Правилника о измјенама и допунама правилника о условима, начину и поступку уписа на листу сталних судских тумача у Брчко дистрикту БиХ

 

На основу одредбе члана 14. става (1) тачке о) Закона о Правосудној комисији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 19/07, 20/07 и 02/08), Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 210. редовној сједници одржаној дана 19.11.2019. године донијела је Правилник о измјенама и допунама правилника о условима, начину и поступку уписа на листу сталних судских тумача у Брчко дистрикту БиХ (у даљем тексту: Правилник). Наведени правилник објављен је у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“ број: 33/19 дана 23.12.2019. године и ступио на снагу дана 31.12.2019. године.

 

Сходно одредбама усвојеног Правилника, за тумача може бити именовано физичко лице које, поред осталих обавезних услова за именовање за судског тумача, има високу стручну спрему, односно завршен први циклус студија у трајању од четири године са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова, а изузетно физичко лице које има средњу стручну спрему или вишу стручну спрему, односно завршен први циклус студија са остварених најмање 180 ЕЦТС бодова, уколико поред испуњавања свих осталих услова за именовање за судског тумача, за одређен језик нема више од једног постављеног тумача уписаног у Именик судских тумача из одређеног језика, те у оба случаја потврду о положеном тесту стручног знања пред пред стручном Комисијом при Федералном министарству правде или Министарству правде Републике Српске.

Такође, према одредбама усвојеног Правилника, судски тумачи, који су именовани и уписани на листу по одредбама до сада важећих прописа, дужни су да у року од годину дана од дана ступања на снагу овог Правилника (31.12.2019. године па до 31.12.2020. године), Стручној служби доставити доказ о положеном тесту стручног знања пред стручном Комисијом при Федералном министарству правде или Министарству правде Републике Српске, у супротном ће бити разрјешени дужности судског тумача.

Изузетак од наведеног, су судски тумачи – физичка лица којима период именовања истиче у периоду до годину дана од дана ступања на снагу овог Правилника. (нпр. 01.06.2020. године).

 

Уважавајући одредбе усвојеног Правилника, Стручна служба ће поступати на сљедећи начин:

Ø  Заинтересована лица која су подњела захтјеве за именовање, односно поновно именовање у току 2019. године, а по којима није одлучивано (захтјеви поднесени у току обуставе поступка именовања), биће позвани да у року од 1 годину од дана ступања на снагу овог Правилника (31.12.2019. године па до 31.12.2019. године), Стручној служби доставе доказ о положеном тесту стручног знања пред стручном Комисијом при Федералном министарству правде или Министарству правде Републике Српске, у супротном неће бити именована за сталног судског тумача;

Ø  Заинтересована лица која своје захтјеве за именовање поднесу након ступања на снагу Правилника (након 31.12.2020. године), уз захтјев и осталу обавезну документацију, дужна су доставити и доказ о положеном тесту стручног знања пред стручном Комисијом при Федералном министарству правде или Министарству правде Републике Српске, у супротном њихова документација за именовање за судског тумача неће бити потпуна.

 

О обавезама произашлим из новог Правилника, судски тумачи  и заинтересована лица бит ће обавијештени и писменим путем.