pretraga  
Sudski vještaci i tumači
Štampaj

  

SUDSKI VJEŠTACI

Na osnovu odredbe člana 14. stava (1) tačke o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 19/07, 20/07 i 02/08), Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 213. redovnoj sjednici održanoj dana 06.03.2020. godine donijela je Pravilnik stalnim sudskim vještacima u Brčko distriktu BiH. Navedeni pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj: 15/20 dana 24.04.2020. godine i stupio na snagu dana 02.05.2020. godine i možete ga preuzeti OVDJE.

Instrukciju za plaćanje sudske takse u postupku imenovanja sudskih vještaka možete pogledati OVDJE.

Uputstvo za izradu pečata možete preuzeti OVDJE

Obrazac 1 - izjavu o ispunjavanju općih i posebnih uslova prilikom ponovnog imenovanja za sudskog vještaka možete preuzeti OVDJE

Obrazac 3 - dnevnik vještačenja možete preuzeti OVDJE

Dokumentacija potrebna za imenovanje sudskog vještaka (preuzmite klikom na odgovarajuću riječ).

Dokumentaciju potrebnu kod ponovnog imenovanja za stalnog sudskog vještaka možete preuzeti OVDJE

Lista sudskih vještaka u Brčko distriktu BiH

Lista sudskih vještaka u Federaciji BiH

Lista sudskih vještaka u Republici Srpskoj

 

SUDSKI TUMAČI 

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 19/07, 20/07, 2/08) Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH na 179. redovnoj sjednici održanoj dana 03.10.2016. godine donijela je Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH
Navedeni pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj 38/16 i stupa na snagu dana 25.10.2016. godine i možete ga preuzeti OVDJE.

Na osnovu odredbe člana 14. stava (1) tačke o) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 19/07, 20/07 i 02/08), Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na 210. redovnoj sjednici održanoj dana 19.11.2019. godine donijela je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH. Navedeni pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj: 33/19 dana 23.12.2019. godine i stupio na snagu dana 31.12.2019. godine i možete ga preuzeti ovdje (bosanskihrvatski srpski jezik).

Obavještenje o stupanju na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH

Obavještenje o polaganju testa stručnog znanja za sudske tumače

Shodno odredbama Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH, objavljen u  „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ broj: 33/19 dana 23.12.2019. godine i stupio na snagu dana 31.12.2019. godine, za tumača može biti imenovano lice, koje pored ostalih obaveznih uslova, ima položen test stručnog znanja pred stručnom Komisijom pri Federalnom ministarstvu pravde ili Ministarstvu pravde Republike Srpske, a  detaljne informacije o polaganju ispita nalaze se na web stranicama ministarstava:

Federalno ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Instrukciju za plaćanje sudske takse u postupku imenovanja sudskih tumača možete pogledati OVDJE.

Uputstvo za izradu pečata možete preuzeti OVDJE

Dokumentacija potrebna za imenovanje sudskog tumača (preuzmite klikom na odgovarajuću riječ).

Lista sudskih tumača u Brčko distriktu BiH